Comparison of equilibrium and transient responses to CO2 increase in eight state-of-the-art climate models

Tokuta Yokohata, Seita Emori, Toru Nozawa, Tomoo Ogura, Michio Kawamiya, Yoko Tsushima, Tatsuo Suzuki, Seiji Yukimoto, Ayako Abe-Ouchi, Hiroyasu Hasumi, Akimasa Sumi, Masahide Kimoto
About The Authors

Tokuta Yokohata

Japan

Seita Emori

Japan

Toru Nozawa

Japan

Tomoo Ogura

Japan

Michio Kawamiya

Japan

Yoko Tsushima

Japan

Tatsuo Suzuki

Japan

Seiji Yukimoto

Japan

Ayako Abe-Ouchi

Japan

Hiroyasu Hasumi

Japan

Akimasa Sumi

Japan

Masahide Kimoto

Japan

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM